ارشاد شخصی

پیشنهاد ما رایگان مکاتبات ایمیل های شخصی به اعضای ما. این همیشه یکی از ویژگی های محبوب در سایت ما شده.

مشاوره شخصی می تواند بخش مهمی از سفر یکی از بازماندگان با تنبل (فولیکولی) لنفوم. گاهی, یک قطعه گم شده از اطلاعات می تواند تمام تفاوت را.

لطفا توجه داشته باشید که ما توصیه های پزشکی شخصی را فراهم نمی کند. در عوض, ما با کمک راهنمایی based on data prepared by experts to assist members when consulting with their doctors.

همه ایمیل های عضو به سرعت توسط رابرت پاسخ, a 30+ سال بازمانده.

قبل از ارسال یک سوال, لطفا بررسی پرسش و پاسخ و مفاهیم اصلی .

برای استفاده از این سرویس, پست الکترونیک Robert@LymphomaSurvival.com با ارشاد شخصی عنوان موضوع.